25 Temmuz 2024, Perşembe
SİRKÜLER Tüm Sirküler Listesi
Tarih : 01.05.2012 / No : KDV-1201
117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ'NE İLİŞKİN SİRKÜMÜZ

 

REFERANS  SİRKÜLER / 2012 KDV- 001 
                                                                                                         
Konu        : KDV GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:117)
Özet         : Bu tebliğ ile 3065 sayılı KDV kanunun 9.maddesine istinaden bugüne kadar tevkifat ile ilgili olarak yayınlanan KDV tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.
              01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan KDV tevkifat oranları, tevkifatı yapacak olanlar, tevkifat konuları ve beyanname düzenine ilişkin yeni belirlemeler yapılmış olup, tebliğin tamamının tüm mükelleflerimiz ve uygulayıcıları tarafından dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
              Tebliğ genel olarak Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat olarak iki bölümden oluşmaktadır. Tam KDV Tevkifatı konusunda yine eskiden olduğu gibi,
- İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetleri için,
- Arızi Serbest Meslek Faaliyetinde bulunanlar, Kiralama ve Reklam verme işlemleri için tam KDV tevkifatı uygulayacaklardır.
              Tebliğin ikinci bölümü olan Kısmi Tevkifat bölümünde ise önemli değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır. Tevkifatı yaparak 2 nolu KDV beyanı ile bildirimde bulunup ödeyecekler tebliğin 3.1.2. bölümünde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.
3.1.2.a) Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
3.1.2.b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın),
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
 
              Tebliğin 3.2 bölümünde 13 bent halinde Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler, 3.3 bölümünde ise 6 bent halinde Kısmi Tevkifat uygulanacak teslimlerin neler olduğu ile her bentte ayrı ayrı hangi oranda tevkifat uygulanacağı ve 3.1.2.a) ya göre tüm mükellefler tarafından mı yoksa sadece 3.1.2.b) de sayılanlar tarafından mı tevkifat yapılacağı açıklanmıştır.
              Tebliğin diğer bölümlerinde ise Tevkifat uygulaması ile ilgili Belge düzeninin nasıl olacağı, Satışı yapan işletmelerinde tevkifat listesini 1 nolu beyannamenin ekinde beyan edecekleri, tevkifat uygulanan malların iadesi gibi hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
 
Saygılarımızla,
 
REFERANS ZONGULDAK
 
 
 
 
 
        ** Web sayfamızda yayımladığımız sirküler ; kanun,tebliğ,genelge vb.resmi verilerin    tarafımızca incelenerek, yorumlanarak ve sadeleştirilerek,mükelleflerimize veya sayfamızdan bilgi amaçlı yararlanmak isteyen kişi veya kurumlara, sözkonusu resmi veriler hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır.Yayımladığımız sirküler delil olarak kullanılmamalıdır.!
     Bilgilendirme amaçlı olarak yayımladığımız sirkülere bağlı olarak,şirketimiz haksız fiilden doğan her türlü özel,dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminatlardan dolayı sorumlu tutulamaz.  
 
 
 
  
 
Tevkifata Tabi Hizmetler
Tevkifat Oranı
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ile etüt-proje hizmetleri
 2/10
Tek başına yapılan etüt, plan-proje hizmetleri ile danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler
 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri
 5/10
Yemek servis ve organizasyon hizmetleri
 5/10
İşgücü temin hizmetleri
 9/10
Yapı denetim hizmetleri
 9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri
 5/10
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma götürme hizmetleri
 9/10
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri
 9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
 7/10
Servis taşımacılığı hizmeti
 5/10
Baskı ve basım hizmetleri
 5/10
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara yapılan ve yukarıda belirtilmeyen diğer hizmetler
 5/10
 
Tevkifata Tabi Teslimler
Tevkifat Oranı
Külçe metal teslimleri
 7/10
Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi
 7/10
Hurda ve atık teslimi
 9/10
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi
 9/10
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri
 9/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimi
 9/10
 
 
** Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV.Dahil bedeli 1.000,00 TL.’yı aşmadığı takdirde,hesaplanan KDV. Tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tevkifattan kaçınmak amacı ile tutarı birden fazla faturaya yaymak gibi bir düşünce veya uygulamaya kesinlikle başvurulmamalıdır. !!! 

 

 

Adres : Orhanlar Mah.Yalı Cad.Orta Sok. İris İşhanı.No:50 K:2 D:4 - Kdz.Ereğli, ZONGULDAK
Telefon : 0 372 323 6678 | Faks : 0 372 323 6680
© DECOM Tasarım, Dalaman